Gada pārskats – kas tas tāds

Jebkuram Latvijas iedzīvotājam derētu zināt, kas tad īsti ir gada pārskats. To var uzskatīt par vienotu kopumu, kas sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par sabiedrības attīstību pārskata gadā.

No kā sastāv gada pārskats?

Pārskatā ietilpst tādi faktori kā bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un pielikums. Gada pārskata mērķis ir skaidrs: tam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem.

Kam ir jāpilda gada pārskats?

Tas ir jāiesniedz visām Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām. Ar to vien saraksts nebeidzas – šis pienākums jāpilda arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām. Papildnosacījums: svarīgi, ka apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 eiro.

Kam jāiesniedz un kā jānoformē pārskats?

Tas ir jādara Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot pārskatu un attiecīgi tam pievienojamos dokumentus. Pārskats ir sagatavojams eiro, bet struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas un iesniegšanas kārtību nosaka Gada pārskatu likums. To var izdarīt klātienē jebkurā filiālē, iesūtīt pa pastu vai elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kas pieejama ikvienam. Turpinās tradīcija atļaut sagatavot saīsinātu pielikumu.

Ja jūsu uzņēmumam ir pārvedami vērtspapīri, kuri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, tad jums kopā ar sagatavoto gada pārskatu jāiesniedz arī zvērināta revidenta ziņojums.

Lietas, kas nav jāpievieno: naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un vadības ziņojums.

Kas notiek, ja gada pārskats netiek iesniegts laicīgi?

Ja pārskats nav iesniegts laikus vai arī tam nav pievienotas visas likumā noteiktās sastāvdaļas, jums var tikt piemērota administratīvā atbildība. Par to atbild Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pants: Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana. Informācija par termiņiem aplūkojama VID mājaslapā, tāpat arī dažādas norādes par pievienojamajiem dokumentiem utt. Varat lūgt palīdzību VID konsultantiem telefoniski vai klātienē jebkurā valsts filiālē visā Latvijas teritorijā.


Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *