IK

Parasti ar IK ekonomikā apzīmē individuālo komersantu. Kas īsti ir šis jēdziens? Tas apzīmē fizisko persona, kas veic saimniecisko darbību. Svarīgi, ka tā kā komersants ierakstīta Komercreģistrā. IK ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz noteiktu summu.

Vai varu sevi pieteikt IK statusam arī tad, ja neatbilstu kritērijiem?

Jā, ja esat fiziskā persona, kas vēlas reģistrēt savu saimniecisko darbību, tad varat to darīt. Tomēr jāzina, ka viena un tā pati fiziskā persona nedrīkst vienlaikus būt gan Komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan Uzņēmumu reģistrā iekļauts IU vai ZS īpašnieks.

Ar kādiem dokumentiem jārēķinās?

Vispirms jau būs vajadzīgs pieteikums individuālā komersanta ierakstīšanai Komerc-reģistrā, ko var saņemt jebkurā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā. Vēl būs vajadzīga kvīts par valsts nodevas samaksu par individuālā komersanta ierakstīšanu Komercreģistrā, kā arī kvīts par reģistrācijas sludinājuma publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā sagatavot pieteikumu?

Jums jānorāda IK vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, individuālā komersanta firma, juridiskā adrese un komercdarbības veidi. Pieteikums jums jāparaksta, turklāt personas paraksts uz pieteikuma par individuālā komersanta ierakstīšanu Komercreģistrā apliecināms notariāli.

Kas ir individuālā komersanta firma?

Tas ir IK nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties – izmantojot savu firmu, varat slēgt ar komercdarbību saistītus darījumus. Ar savas firmas vārdu varat arī būt prasītājs un atbildētājs tiesā.

Kā veidot individuālā komersanta firmu?

Jums jānorāda “individuālais komersants” vai tās saīsinājums “IK”, kā arī nosaukuma rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti. Nekādā gadījumā nav pieļaujamas maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā svarīgiem apstākļiem. Jūsu firma nedrīkst sakrist ar Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma firmu – t.i., nedrīkst  būt vienādu nosaukumu, kā arī tajā nedrīkst ietvert necenzētus vārdus u.tml. vai arī vārdus “Latvijas Republika” un to tulkojumu svešvalodā nekādā kontekstā.

Interesanti, ka tāpat nosaukumā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju nosaukumus, tāpat arī vārdu “valsts” vai “pašvaldība”. Tas pasargā no pārpratumiem un tīšas ļaunprātības. Toties pavisam noteikti drīkst ietvert individuālā komersanta vārdu vai uzvārdu. Arī tad, ja mainīsiet vārdu vai uzvārdu, varēsiet arī turpmāk izmantot līdzšinējo firmu tik un tā.

Kā norādīt komercdarbības veidu?

Tas jums ir jānorāda pieteikumā individuālā komersanta ierakstīšanai Komercreģistrā atbilstoši klasifikators, kurš ir pieejams katrā Uzņēmumu reģistra nodaļā, Centrālajā statistikas pārvaldē, kā arī Uzņēmumu reģistra mājaslapā internetā.

Cik liela ir IK atbildība?

Daudzi izvēlas dibināt SIA tieši šī iemesla dēļ – individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, tā kā IK ir fiziska persona, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību un ir ierakstīta komercreģistrā (uzņēmumu reģistrā).

Ar ko atšķiras IK no pašnodarbinātā?

Galvenās atšķirība ir tāda, ka IK ir ierakstīts arī Komercreģistrā. Tas nozimē, ka IK ir reģistrēts kā attiecīga firma ar nosaukumu un reģistrācijas numuru, turklāt IK var nodarbināt vairāk nekā 5 darbiniekus. Lielākā atšķirība ir reģistrējoties, jo jāiesniedz pieteikums arī Uzņēmumu reģistrā, taču dokumentu daļa ir tāda pati. Jēdziens “pašnodarbinātais” ietilpst Latvijas Republikas likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”  ietvaros.

Latvijas likumā norādīts, ka par pašnodarbināto personu var būt:

  1. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kura saņem autoratlīdzību;
  2. fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļu maksātājs;
  3. individuālais komersants.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *